هاست لینوکس فرانسه ویژه

FR_SY_100

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_250

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_600

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_1000

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_2000

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_3000

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_5000

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_7000

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location
FR_SY_10000

تمامی سرویس ها دارای پشتیبانی 24/7 از طریق تلفن و تیکت
استفاده از پنل هاستینگ معروف Cpanel
دارای پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از تمامی نسخه های PHP و آخرین ورژن آپاجی
سایر امکانات (Email,FTp,Parked Domain,Subdomain)
مناسب سایت های با بازدید متوسط به بالا

Cpanel Control panel
Support All Php Version
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
پس از خرید دامین از پشتیبان نیم سرور ها را درخواست دهید.

 • UNLIMITED BW
 • Email,FTP,PArked Domain,SubDomain Other
 • France Location